Informator

 „Zapraszamy do nowoutworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu RPSL.08.01.03-24-07A8/17 pt. „Maluszki do żłobka, rodzice do pracy! – Aktywizacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Długosza 1 w Sosnowcu.

REKRUTACJA prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

v  Kryteria naboru:

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z  poniższych wskaźników:

 • Jest zatrudniony, przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;
 • Bezrobotny zarejestrowany w UP/niezarejestrowany lub bierny zawodowo (urlop wychowawczy) poszukujący pracy;
 • Pracujący, zagrożony zwolnieniem z pracy uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3
 • Uczestnikiem Projektu może zostać  osoba pracująca, ucząca się lub zamieszkująca na terenie Sosnowca.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w       

załączonym poniżej  Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KRAINA MALUCHA”

z siedzibą w Sosnowcu

Rozdział I.

Postanowienia ogólne 

§ 1.

Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha” zwany dalej Żłobkiem działa  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r.

       nr 45, poz. 235 z późn. zm.),

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
 3. ustawy  z  dnia  29  września  1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z  2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami),
 4. innych przepisów,
 5. niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha” zwany dalej „Żłobkiem” jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Panią Olimpię Pytel zam. w Sosnowcu przy ul. Legionów 18/I, zwaną dalej „osoba prowadzącą” .
 2. Siedziba Żłobka mieści się w Sosnowcu przy ul .Gwiezdna 24
 3. Ustalona nazwa używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu brzmi :

Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”  ul. Gwiezdna 24, 41-200 Sosnowiec

Drugi oddział żlobka mieści się w Sosnowcu przy ul. Długosza 1

Rozdział II.

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3.

 1. Celem  działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Zadania Żłobka zostały określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 4.

Żłobek realizuje zadania poprzez:

1)    realizację funkcji: opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

2)    zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,

3)    wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,

4)    rozbudzanie  aktywności dziecka w celu rozwoju indywidualnych predyspozycji i jego możliwości,

5)    kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

6)    rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,

7)    troszczenie się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznawanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

8)    tworzenie warunków do wczesnej nauki,

9)    stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

10) rozwijanie wrażliwości moralnej,

11) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

12) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

13) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

14) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,

15) promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez wyrabianie nawyków higienicznego odżywiania i wypoczynku,

16) zapewnienie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i stanu zdrowia,

17) zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom,

18) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

19) współpracę z rodzicami oraz udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi, poprzez:

a)    pomaganie  w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)    udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

c)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w Żłobku,

§ 5.

 1. Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

a)    dobrem dziecka,

b)    potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

c)    koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Rozdział III.

Warunki przyjmowania dzieci 

§ 6.

 1. Dzieci do Żłobka przyjmowane są na podstawie złożonego przez rodziców wniosku.
 2. O przyjęciu do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń oraz podpisanie umowy
  i uiszczenie opłaty administracyjnej.

Rozdział IV

Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka.

§ 7.

 1. Przy podpisaniu umowy pobierana jest opłata administracyjna, która jest  formą zapewnienia  dziecku miejsca w placówce  i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług. 
 2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

a)    opłata za pobyt dziecka tzw. ”czesne” wnoszone w pełnej wysokości nie podlega zwrotowi,

b)    opłata za wyżywienie podlega zwrotowi, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej oraz prawidłowo zgłoszonej liczby dni  nieobecności. Zwrot rozliczany jest
w terminie płatności za następny miesiąc,

c) nieobecnośći należy zgłaszać do godziny 14:00 dnia poprzedniego.

.

Rozdział V.

  Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

§ 8 .

 1. Żłobkiem  kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka.
 2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje osoba prowadząca.
 3. Dyrektor Żłobka w szczególności:

a)    zarządza Żłobkiem, kieruje jego działalnością oraz ustala organizację wewnętrzną,

b)    sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka,

c)    tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

d)    zatrudnia pracowników Żłobka wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy,

 1. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwem udzielonym mu przez osobę prowadzącą, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji przez osobę prowadzącą
 2. 5.        Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez   Dyrektora. 

Rozdział V.

Gospodarka finansowa

§ 9.

 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz innych przepisów prawnych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe 

§ 10.

 1.  Statut jest udostępniony wszystkim zainteresowanym na terenie siedziby Żłobka oraz na stronie internetowej www.krainamalucha.com.pl
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2013

Regulamin Niepublicznego Żłobka Kraina Malucha

Żłobek Kraina Malucha zwany dalej Żłobkiem  jest żłobkiem niepublicznym.

Siedziba znajduje się w Sosnowcu, przy ul. Gwiezdnej 24.

Drugi oddział żłobka znajduje się w Sosnowcu, przy ul. Długosza 1

Dyrektorem żłobka jest Olimpia Pytel

Ustalona nazwa używana jest przez żłobek w skróconym brzmieniu : Kraina Malucha

§ 1


1. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
– podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
– złożenie karty informacyjnej o dziecku,
– wpłacenie opłaty administracyjnej oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,

– dostarczenie do żłobka aktualnej karty szczepień
– dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka.

§ 2


1. 
Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem od ukończenia 20 tygodnia życia do skończonych 3 lat,
2. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
3. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są aktualnie obowiązującym cennikiem usług zawartym na stronie Żłobka www.krainamalucha.com.pl. oraz na poetalu e-mpatia. Opłata administracyjna jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu podpisania umowy. Jest jednorazowa przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego/dziennego. Opłata administracyjna gwarantuje miejsce dziecku w Żłobku na czas zawartej umowy. Obejmuje również zakup niezbędnych materiałów ( np. 2 komplety pościeli, ręczniczki itp.) Wpłata opłaty administracyjnej jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Czesne za każdy miesiąc jest uzależnione od pakietu wykupionego przez rodziców.
4. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie.
5. Przy korzystaniu z karnetów godzinowych, rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 16.00. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będą wolne miejsca w danym czasie. Za niewykorzystane w ciągu miesiąca godziny z karnetów godzinowych żłobek nie zwraca pieniędzy. Karnety są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

§ 3


1. 
Czesne jest płatne miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca gotówką w Żłobku lub przelewem na konto: Mbank 94114020040000390254951284
2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 
5. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§ 4


1. 
Żłobek zapewnia możliwość wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. Rodzice mogą dostarczać posiłki dla swoich dzieci w postaci słoiczków, kaszek, mleka modyfikowanego dla dzieci do 12-go miesiąca życia.
2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców.
3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
4. Rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie miesiąc z góry. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani  osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 14:00 dnia wcześniejszego. Opłata za posiłki odliczana jest w kolejnym miesiącu. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata za wyżywienie będzie naliczana za każdy dzień nieobecności.
5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.
6. Za jakość posiłków przyniesionych przez rodziców do placówki żłobek nie ponosi odpowiedzialności. Wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§ 5


1. 
Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka. 
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, Rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 6


1. 
Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.
5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia zapewnianego przez żłobek).

§ 7


Żłobek zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.
6. Indywidualne podejście do dziecka, dobór programu wspierającego talenty dziecka.
7. Czuwanie logopedy i psychologa dziecięcego nad prawidłowym rozwojem dziecka.

§ 8


1. 
Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
– pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
– uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
– regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
– terminowo uiszczać opłaty.
– Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.
– natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.
3. Dzieci mają obowiązek:
– szanowania wytworów innych dzieci,
– podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
– przestrzegania zasad higieny osobistej.

§ 9


Żłobek zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.
2. Gdy zachowania dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 10


1. 
Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania kontrahentów. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, kontrahenci zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej.
2. Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt

Niepubliczny Żłobek Kraina Malucha
ul. Gwiezdna 24
41-218 Sosnowiec
+48 728 855 711
e-mail: krainamalucha.olimpiapytel@gmail.com